MHL Besiktningsteknik   

*  KONTROLLANSVARIG PBL                  *   ENTREPRENADBESIKTNINGAR                           * ÖVERLÅTELSEBESIKTNINGAR            *   BOSTADSRÄTTSBESIKTNINGAR                         *FUKT-OCH SKADEUTREDNINGAR                                                                                             *ENERGIDEKLARATIONER  /TERMOFOTOGRAFERING                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    


____________________________________________ 

Energideklaration
____________________________________________

Varför Energideklarera ditt hus ?

Som husägare kan du få reda på hur energieffektivt ditt hus är  i förhållande till andra likvärdiga hus genom att låta utföra en energideklaration .  Framkommer det avvikelser vid dessa jämförelser så upprättas ett åtgärdsförslag på vad som krävs för att minska din energiförbrukning.  

Vid försäljning så åligger det dig som husägare att enligt lag  genomföra en energideklaration av ditt hus. Syftet med lagen är att göra byggnaderna i vårt land mer energieffektiva och därmed få en bättre energihushållning mot ett framtida energisnålare samhälle   .
Energideklarationen ska finnas tillgänglig senast dagen för köpekontraktets upprättande . Om den saknas vid detta tillfälle eller helt uteblir från säljarens sida så har köparen rätt , att på säljarens bekostnad,utföra energideklarationen inom 6 månader från köpedatumet .
En fastighetsägare är inte skyldig av myndighet att utföra förslagna åtgärder  men i
de  flesta fall  så är de ekonomiskt lönsamma  att utföra.
En energideklaration är giltig i 10 år .

För kommersiella fastigheter finns en motsvarande lagtext men  med den skillnaden att där ska alla fastigheter , oavsett om de är till försäljning eller inte, energideklareras .                           

Vid nybyggnationer ställer  man större krav från myndigheter på den energiförbrukning som ett hus får ha utifrån regler och lagar. I deras fall upprättas en energibalansberäkning för att säkerställa att byggnaden får rätt utförande energiåtgärder för att klara kraven . Denna beräkning upprättas oftast i projekteringsstadiet och ingåtr i byggnadslovsansökan  .
En ny energideklaration ska utföras ínom 2 år .

Fritidshus  och byggnader mindre än 50 m2 är undantagna lagen om energideklaration.     

                      

 Hur utförs en Energideklaration ?

På plats så samlar vi in nödvändiga uppgifter för bedömning av husets energiförbrukning som tex  aktuell el-och vattenförbrukning , fönsterkvaliteer, isoleringskonstruktioner ,värme- och ventilationssystem .
Därefter utförs en noggrann  besiktning  på de delar av huset som har en påverkan på  husets energiförbrukning .
 I det fall där man kan få en lägre energiförbrukning  med en ekonomisk lönsamhet  upprättas  åtgärdsförslag där energibesparingen anges för de förslagna åtgärderna.

Deklarationen  med husets energistatus skickas sedan för registrering  och godkännande  till Boverket . Den färdiga energideklarationen sänds sedan till er med post med information om husets energistatus..   

  

Läs mer om energideklarationer Lagen ( 2006:985 )  samt                                                   Boverkets regler för energiberäkning BBR 9:2      :                     www.boverket.se         

 

    

Termofotografering

 

I en byggnad finns oftast brister och felkonstruktioner som årligen orsakar fastighetsägare kostsamma energiförluster och , på lång sikt , även kan leda till skador på en byggnad.  Exempel på sådana brister kan vara otätheter kring fönster och dörrar eller andra byggnadsdelar med bristfälliga eller slarvigt utförda isoleringar med kallras och kostnader som följd.

Att påvisa och bestämma energiförluster samt att ge åtgärdsförslag för dessa brister vid en ordinär fastighetsbesiktning kan vara vanskligt och kräver därför oftast ingrepp i byggnaden för att identifiera bristens omfattning .

Med hjälp av en värmekamera kan man på ett effektivt och förenklat sätt få en bild av hur beskaffenheten av bristerna är och utifrån det lämna ett snabba och konkreta åtgärdsförslag som sänker energikostnader och säkrar byggnaden för framtida skador .

Termofotografi har ett utmärkt användningsområde för att felsöka fuktskador som  är dolda för ögat och där felsökning oftast kräver kostsamma och tidsödande ingrepp i byggnaden för att klarläggande av dess omfattning.

Termofotografi kan också ge  vägledning i ett åtgärdsförslag när en energideklaration skall upprättas och där bristande isolering och husets övriga otätheter enkelt kan avläsas vilket säkrar en opimal bedömning av byggnadens energistatus.