MHL Besiktningsteknik   

*  KONTROLLANSVARIG PBL            *   ENTREPRENADBESIKTNINGAR         *FUKT-OCH SKADEUTREDNINGAR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

        

____________________________________________ 

Entreprenadbesiktning
____________________________________________


 

 Vilka krav ställs på en SBR -entreprenadbesiktningsman ?

En besiktningsman skall objektiv och teknisk kunnig samt inneha gedigna kunskaper i entreprenadjuridik samt avtalstolkningar. Som godkänd besiktningsman krävs att vederbörande har genomgått SBR´s kurser för entreprenadbesiktningar och är medlem i  deras expertgrupp .

För sitt utövande skall denne inneha gällande ansvarsförsäkring för sina uppdrag.

                                  

Vad är en entreprenadbesiktning

En entreprenadbesiktning utförs för att beakta både en entreprenörs och en beställares intressen huruvida entreprenadens utförande har uppfyllt kontraktsenliga fordringar och upphandlingsformer samt  rådande branschregler och myndigheters krav  vid en byggentreprenads utförande .

Som byggentreprenad räknas allt från den enklaste förrådsbygget , via småhus till stora komplexa byggnader  med flerårig byggtid och där ett avtal , muntligt eller skriftligt , föreligger för entreprenadupphandlingen.

På marknaden förekommer det flera standardavtal och bestämmelser kring de avtalsreglering som en besiktningsman har att förhålla sig till beroende på  vilken typ av entreprenad upphandling  som föreligger. Ursprunget för dessa avtal grundar sig i vår  Avtalsrätt  samt på marknaden förekommande Branschregler .

Exempel

-  Köplagen 

-  Konsumenttjänstlagen

-  Allmänna bestämmelser för Småhusentreprenader ABS 09

-  Allmänna bestämmelser  AB 04

-  Allmänna bestämmelser ABT 06

-  Allmänna bestämmelser för underentreprenörer

-  Allmänna bestämmelser för konsulter ABK 09

-  Hus Ama

-  Administrativa Föreskrifter

-  Råd och anvisningar

-  Tekniska beskrivningar

- Phers Branschregler

- GVK


Vilka besiktningsformer finns det ?

Flera typer av besiktningar utförs med olika syften under och efter byggtiden .Den vanligaste formen är slutbesiktningar som göres för entreprenadens godkännande och överlämnande samt garantibesiktning  som kontrollerar att inga nya  fel uppstått  t.o.m. garantitidens utgång , 2 år . För att undvika att fel byggs in eller blir svåra att åtgärda under det att entreprenaden utföres så  kan man göra fortlöpande besiktningar av dessa delar s.k.  Förbesiktningar  . Har fel eller brister upptäckts efter entreprenadtidens utgång och beställaren har påtalat detta inom viss tid så kan en särskild besiktning utföras för att fastställa felets omfattning och klargöra ansvaret för bristens åtgärdande.
Fortlöpande besiktning innebär att man har kontinuerliga kontroller under tiden byggnationerna pågår fram till tidpunkten för slutbesiktning. Dessa besiktningar utförs av en oberoende besiktningsman som kontrollerar att allt utförs rätt t ex där fel kan vara svåra att upptäcka efter inbyggnad. Besiktningsmannen gör även bedömningar  av hur den ekonomiska utbetalningar följer utförandet vid varje besök och garanterar därmed att för stor del av entreprenadsumman inte betalas ut i förtid .


 

Vem utser en besiktningsman ?

Normalt  utser beställaren besiktningsmannen men båda parterna kan även göra det gemensamt.