MHL Besiktningsteknik   

*  KONTROLLANSVARIG PBL            *   ENTREPRENADBESIKTNINGAR         *FUKT-OCH SKADEUTREDNINGAR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

____________________________________________ 

Fuktskadebesiktning 

_______________________________________________________________

                         

 Varför anlita SBR besiktningsman vid fuktskada ?

Skador relaterade av fukt på hus och fastigheter utgör årligen stora  kostnaden både för fastighetsägare likväl  för vårt samhälle och påverkar vår boendemiljöer negativt . Merparten  av alla skadorna orsakas oftast av bristande underhåll och skötsel . Dessa kan enklast förebyggas genom att fastighetsägaren låter utföra en besiktning som påtalar skadans omfattning och som ger ett förslag på vilket sätt den kan åtgärdas . Vid besiktning blir även de mer svårbedömda skadorna som t.ex. rötskador kartlagda . Dessa kan ha pågått under en längre tid och är oftast därför kostsamma att åtgärda. Ett tecken på sådana skador är olika främmande lukter som  kan uppstå i en byggnad. 
SBR har krav på sina besiktningsmän att vara utbildad byggnadsingenjör med mångårig vana av byggnadskonstruktioner och skadebesiktningar vilket säkrar att rätt bedömning av skadans omfattning och åtgärdsförslag lämnas via utlåtandet.  För sin utövning innehar besiktningsmän en ansvarsförsäkring som täcker skada för beställaren om något allvarligt  fel begås  vid deras utövning.

En fuktskadebesiktning kan utgöra ett komplement till en överlåtelsebesiktning 

En mer påtaglig skada är den som sker när t ex en ledning plötsligt och oförutsedd springer läck med en synlig skada som följd  Dessa skador bedöms och regleras oftast av ditt försäkringsbolag via din villaförsäkring.


 

 Vad är fukt ? 

Fukt förekommer ständigt i vår omgivning  såväl utomhus  som inomhus i olika former.  Luften innehåller vattenmolekyler vars mängd mäts i en viss volym luft  s.k  ,ångtrycket , och är avgörande för huruvida fukten kan vara skadlig för en byggnad eller inte utifrån byggnads- materialets förmåga att absorbera och avge fukt . Normalt så fungerar denna process i en byggnad  utan att skador behöver uppstå men har man t.ex. felaktiga utförda konstruktioner , en ventilation med dålig luftväxling eller vid en ändrad användning av ett hus , så kan fukt anhopas och ge fuktskador på byggnadsdelar samt en ohälsosam inomhusmiljö. Exempel på andra förekommande fuktkällor än vattenånga är läckage från ledningar och installationer, kapillär uppsugning från undergrund, brist på diffusions-och konvektionstäthet i byggnadsdelar samt utifrån kommande vatten som regn eller snö. 
 I byggmaterial mäts vattenmängden i en viss volym material i förhållande till dess torra volym den s.k. fuktkvoten och bestäms genom en torkning och vägnings -process av materialet. 

I luft och betong mäts mängden fukt i luftvolymen i förhållande till den maximala mängd vattenånga som volymen kan innehålla och anges i relativ fuktighet  (RF).  Den maximala vattenmängden som luft kan innehålla är 100 % .
Gränsvärdet för att microbiella skador ska uppträda anges för fuktkvoten till 17 % och för luftfuktighet till 75 % RF .                                     

 

 Hur utför man en fuktmätning ?

Fuktmätningar sker med olika instrumentmetoder beroende på typ av konstruktionen som ska undersökas och  kräver både kunskap och noggrannhet av utövaren för att få rätt bedömning av resultatet för lämpligaste åtgärdsförslag.  För fastställande av mögel- och svamppåväxters bestämning krävs oftast labratorieanalyser som komplement till besiktningsmannens kunskaper inom området.  .

                                                                                                                                                              

Hur åtgärdar man fuktskador ?

Det finns flera metoder och åtgärder man kan vidta för att förhindra fuktproblem innan skador på byggnader hinner uppträda . Har man synliga vattenläckage från t.ex. installationer så ska man naturligtvis per omgående förhindra detta .Har man däremot konstruktioner som ger läckage beroende på felkonstruktioner för t.ex. ångdiffusion eller kapillärsugning så är en utredning med åtgärdsförslag av en besiktningsman den lämpligaste åtgärden för att fastställa skadans omfattning på.

Generellt så gäller att  bostadsutrymmen och de övriga förekommande utrymmen i byggnaden som t.ex. källare ,kryputrymmen och vind ska ha en väl utförd ventilation med rätt luftväxling för att undvika fuktskador .

 

Vilka är de största riskkonstruktionerna i ett hus ? 

Källare
Kryputrymmen
Platta på mark
Kallvindar
Yttertak
Dålig eller felaktigt utförd isolering
Våtutrymmen
Kök                                                                                             

                                                                                                                                                                                                           
s mer om branschregler för säker vatteninstallation       www.sakervatten.se

Läs mer om branschregler för säkra våtrumsinstallationer         www.gvk.se

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

Skadeutredningar

 Vad är en skadeutredning ?

Skadeutredningar görs för att bedöma och fastställa en skada på en byggnad där det föreligger tveksamheter kring vem som bär ansvaret för skadan gentemot ingångna avtal. Exempel på detta kan vara en fastighetsaffär där avtal gäller mellan säljare och köpare samt  en ev. överlåtelsebesiktningsman och där skada upptäckts efter köp.
Det kan också vara en kontroll av en entreprenads utförande där någon form av byggtekniskt fel eller där tvist om avtalets innehåll har uppstått. Vidare kan utredningar göras på skador orsakade av fukt där t.ex. omfattningen av rötskador, mögel eller svamppåväxter  behöver  fastställas.

 

Hur utför man en skadeutredning  ?

Skadeutredningar av dessa slag kräver oftast mera ingående besktningar än t.ex. vad en överlåtelsebesiktning gör. För insamlande av uppgifter kring skadan  kan det krävas vissa ingrepp i byggnadens konstruktioner samt provtagningar för fortsatta analyser i laboratorier .   Ett utlåtandet från en skadeutredning innehåller en saklig bedömning som ger svar på skadans härkomst och ansvarsfördelning . Normalt ges ett åtgärdsförslag samt även en kostnadskalkyl för skadans åtgärdande .