MHL Besiktningsteknik   

*  KONTROLLANSVARIG PBL            *   ENTREPRENADBESIKTNINGAR         *FUKT-OCH SKADEUTREDNINGAR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

____________________________________________

Kontrollansvarig  PBL  _________________________________________________ 

Innehar behörighetssklass  K   (kvalificerad art )
Cert.nr.  SC 0312-13

 

___________________________________________

 

 

När krävs en kontrollansvarig ?

Om du avser att utföra en byggnation där ett bygglov eller ett rivningslov krävs så måste du som byggherre anlitar en kontrollansvarig som ser till att myndigheters krav på tillsyn och kontroll av din byggnation uppfylls enligt Plan och Bygglagen (PBL) .
Det är du som byggherre som väljer  vem som ska vara kontrollansvarig för ditt projekt medan det är kommunen som är tillsynsmyndighet för innehav av den kontrollansvariges certifikat och som därmed i slutändan ska godkänna ditt val .

 

Vad är en byggherre ?

Byggherre kallas den som låter genomföra byggnads-,rivnings-, eller markarbeten  för egen räkning och är oftast även fastighetsägaren . Som byggherre har du huvudansvaret för att projektet uppfyller gällande bestämmelser och att tillsyn och kontroll genomförs på rätt sätt .

 

Vad är en kontrollansvarig ( KA )  ?

En kontrollansvarig har genom utbildningar och erfarenheter tillskansat sig nödvändiga  kunskaper i Plan och Bygglagen för att erhålla certifierad behörighet av Sitac . Detta är numera ett krav enligt nya PBL för att en kontrollansvarig ska kunna företräda en byggherre vid dennes projekt.

KA:s uppgift är att:
-   fungerar som en länk mellan kommunen och byggherren och ska se till att
.   samhällets minikrav på en byggnad uppfylles.
-   vara självständig ställning både mot byggherrar och entreprenörer.
-   inneha en gällande konsultansvarsförsäkring för sina uppdrag .
-   inneha någon av behörighetsklasser  :  (N) Normal för en- och tvåfamiljshus        .   eller (K) kvalificerad för byggnationer med fler än två våningar.                       


 Vad gör en kontrollansvarig ?

Kontrollansvarig  ser till att arbetena med byggnationer eller rivningsarbeten följs på ett sätt som motsvarar utföranden enligt kontraktshandlingar samt myndigheters krav .
Detta  görs med hjälp av egenkontroller från inblandade entreprenörer och granskningar vid arbetsplatsbesök.
KA upprättar , i god tid före arbetenas påbörjande,en kontrollplan i samråd med byggherren och ser sedan till att nödvändiga kontroller följs .
KA är närvarande vid myndighetsbesiktningar och deltar vid byggsamråd och övriga besiktningar.
KA säkerställer att kontrollerna blir dokumenterade i ett utlåtande som sedan utgör grund för myndighetens slutbevis .

 

Vad är en kontrollplan ?

Kontrollplanen upprättas av kotrollansvarig och anger vilka handlingar och intyg som ska in till myndighet under byggets gång och efter dess avslut . I den ska också anges vilka besiktningspunkter och anmälningar som ska göras .

 

Vad är ett byggsamråd ?

Efter att kommunen erhållit din bygganmälan så kallar de till ett byggsamråd . Vid mötet behandlas arbetets planering , vilka kontroller och besiktningar som ska utföras i kontrollplan  samt vilken tillsyn som krävs för att uppfylla bygglags- stiftningens krav .Vid mötet deltar du som byggherre , din kontrollansvarig, upphandlade entreprenörer samt representant för kommunen .

 

Vad är ett slutbevis ?

Ett slutbevis bekräftar att den utförda byggnationen är avslutade och att byggherren därmed har nöjaktigt uppfyllt sina åtaganden för bygget enligt kontrollplan .

Slutbevis utfärdas av byggnadsnämden efter slutbesiktning varefter ditt bygglovsärende  avslutas och du kan ta din byggnad i besittning.

 

 

Läs mer i Plan och Bygglagen  :  www.boverket.se